A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Home / CLIENT / Calatoria cu RATB – Drepturi si Obligatii

Calatoria cu RATB – Drepturi si Obligatii

Potrivit regulamentului Regiei de Transport Autonom Bucure?ti (RATB), paza este asigurat? de Jandarmeria Municipiului Bucure?ti, iar biletul se poate procura online, dar ?i prin sms. În plus, controlorii nu au dreptul s? î?i verifice con?inutul gen?ii, dar au voie s? te legitimeze.

Iata drepturile c?l?torului, responsabilit??ile echipei de control a RATB, dar ?i despre pre?ul biletului:

C?l?torii care pl?tesc bilet pot îi  pot cere ?oferului s? dea jos un c?l?tor (care miroase, are comport indecent) ?

Conduc?torul de vehicul este obligat s? acorde o aten?ie deosebit? traficului ?i modului în care efectueaz? manevrele necesare derul?rii transportului de c?l?tori în condi?ii de siguran??. Datorit? specificului activit??ii, acesta nu poate solu?iona toate problemele ce apar în salonul vehiculului.

RATB a încheiat un Protocol de cooperare cu Direc?ia General? de Jandarmi a Municipiului Bucure?ti. În baza acestei cooper?ri, s-a pus la punct un sistem de transmitere de date între Dispeceratul RATB ?i Jandarmeria Bucure?ti, pentru a facilita interven?ia rapid? a jandarmilor, atunci când sunt semnalate fapte antisociale sau alte fenomene negative produse în mijloacele de transport public.
De asemenea, agen?ii de control RATB sunt instrui?i ca, în anumite situa?ii, s? solicite sprijinul for?elor de ordine, la apelul de urgen?? 112.

 Dac? te urci în RATB dintr-o sta?ie unde nu exist? ghi?eu de bilete, ri?ti amend? ?

Pentru c?l?toria cu vehiculele RATB, pe orice distan?? ?i în orice interval orar, se achit? contravaloarea c?l?toriei. În caz contrar, la momentul efectu?rii controlului, agen?ii de control aplic? sanc?iunea conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 156/2001, cu modific?ri ?i complet?ri ulterioare.
Excep?ie fac persoanele care beneficiaz? de gratuitate, conform actelor normative emise de Guvernul României sau a Hot?rârilor Consiliului General al Municipiului Bucure?ti.

Întrucât re?eaua de transport RATB cuprinde peste 2000 de sta?ii, RATB nu poate înfiin?a o unitate de vânzare în fiecare sta?ie.

Datorit? implement?rii sistemului automat de taxare, titlurile de transport pot fi ob?inute prin metode variate:
Cardul Activ nominal poate fi reînc?rcat prin intermediul unei pagini de internet dedicate (http://online.ratb.ro) precum ?i prin intermediul unui num?r de 112 ATM-uri BCR.

Prin utilizarea celor 112 ATM-uri BCR poate fi efectuat? ?i reînc?rcarea unui card Activ nenominal.

De asemenea, prin trimiterea unui sms la num?rul 7456, disponibil în re?elele de telefonie mobile Orange, Vodafone, Cosmote ?i RDS&RCS, se poate achita contravaloarea unui abonament de o zi, valabil pe liniile urbane.

Are voie controlorul s? cear? buletinul ?i s? î?i cear? s? îi ar??i con?inutul personal al gen?ii ?

ÃŽn conformitate cu H.C.G.M.B nr. 156/2001 cu modific?ri ?i complet?ri ulterioare, c?l?torul este obligat s? prezinte agentului constatator, la cererea acestuia, actul de identitate.
Agentul de control nu este împuternicit s? cear? c?l?torului s? îi prezinte con?inutul personal al gen?ii.

Are voie controlorul s? te închid? în RATB (în cazul în care nu ai bilet) ?

Activitatea de control se desf??oar? în mijlocul de transport, unde se întocme?te ?i procesul-verbal de contraven?ie sau se elibereaz? suprataxa de c?l?torie, dup? caz. Astfel, c?l?torul r?mâne în vehicul pân? la încheierea procesului-verbal sau pân? la achitarea suprataxei.

Cine asigur? siguran?a în RATB ?

RATB a încheiat un Protocol de cooperare cu Direc?ia General? de Jandarmi a Municipiului Bucure?ti. În baza acestei cooper?ri, s-a pus la punct un sistem de transmitere de date între Dispeceratul RATB ?i Jandarmeria Bucure?ti, pentru a facilita interven?ia rapid? a jandarmilor, atunci când sunt semnalate fapte antisociale sau alte fenomene negative produse în mijloacele de transport public.

 Ce înseamn? “te duc la sec?ie” ?i ce se întâmpl? la sec?ia de poli?ie?

În conformitate cu normele reglementate prin H.C.G.M.B. nr. 156/2001 cu modific?ri ?i complet?ri ulterioare, în cazul în care contravenientul refuz? s? se legitimeze, agentul constatator poate apela la ofi?eri ?i subofi?eri de poli?ie, ori la cele mai apropiate sec?ii de poli?ie.

 De ce nu se introduc mai multe ma?ini pe liniile aglomerate (ex. 104, 13, 601, tramvaiele: 11, 45)?

Parcul de vehicule alocat fiec?rei linii RATB este stabilit în urma analizelor de specialitate, precum ?i în func?ie de cererea de transport.

Din cauza condi?iilor de trafic, apar deregl?ri în ritmicitatea liniilor, iar acest fapt duce la aglomerarea acestora, indiferent de num?rul de vehicule existent.

În mod real, cum intervine poli?ia (prin apel 112) într-o infrac?iune care se produce într-un mijloc de transport al RATB?

RATB este operator de servicii de transport public. Procedurile opera?ionale pe care le solicita?i sunt concepute ?i implementate de c?tre poli?ie.

Cu cât este subven?ionat biletul RATB ? Care este valoarea real? a unui bilet ? De ce nu este gratuit ?

Reprezentan?ii RATB nu au putut r?spunde la aceast? întrebare. Potrivit RATB, pre?ul biletului este stabilit de Prim?ria Municipiului Bucure?ti.

Sursa: RomaniaLibera

About Abdi

Check Also

Concurs Rexona iti rasplateste fidelitatea si RATB

Campania nationala “Rexona iti rasplateste fidelitatea” se desfasoara in parteneriat cu companiile de transport public din Bucuresti, Arad, Cluj, Iasi, Sibiu, Timisoara si are ca scop recompensarea calatorilor care adopta un comportament ci...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *